Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Νόμοι Ελαχιστοποίηση

 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΜΑ
3731/2008 " Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών."
3714/2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
3688/2008 " Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις."Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 163/5-8-2008
3670/2008   

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις

3660/2008

"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις."

3655/2008

"Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις."

3649/2008

"Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις."

3554/200

"Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις."

3577/2007  "Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης,ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις."
3584/2007

"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων."

3613/2007 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών "
3620/2007

"Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις."

3528/2007

"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."

3536/2007

"Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."

 

Εκτύπωση  
 

 

updated by Mihanografiki

 

updated by Mihanografiki

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic