ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ.ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 574.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )