Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας: 172,796.37 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193263