Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ Εκτιμώμενης αξίας 112.903,23 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Αρθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:188563