Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με αριθμό συστήματος τον 91548.