ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ. Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ - ΒΡΕΣΤΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 661,290.32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),