ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.