ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Οδοποιϊα Ζώνης ΟΠΑΑΧ Γραίκα" ,

Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, Εκτιμώμενης Αξίας  217.741,94 Ευρώ (Πλέον ΦΠΑ 24%)