Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων ειδών σίτισης και παροχής σε είδος έτους 2020