ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Εκτιμώμενης αξίας: 201.277,05€ ( πλέον Φ.Π.Α. 24% ) Ο Διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό : 141743