Προμήθεια ενός(1) σαρώθρου (μεταχειρισμένου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής –ποιότητας. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 55.000,00€ με Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 44.354,84 € και Φ.Π.Α.: 10.645,16).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 354784,1)