Προμήθεια υγρών καυσίμων ( πετρελαίου θέρμανσης ,πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 265.937,18€ με Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194611