Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης ,πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Αρ. Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 162606,1