Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων στο κόστος εργατοώρας για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης και από την έκπτωση επί τις εκατό (%) επί της αξίας του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών που θα προσφέρει ο υποψήφιος επί του προϋπολογισμού της μελέτης ή μέρους αυτής για την εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων μετά των απαραίτητων
εργασιών Δήμου », σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 160.997,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( καθαρό ποσό : 129.836,83€ & Φ.Π.Α. 31.160,84 €) cpv: 34913000-0 και 50112000-3.

Ο Διαγωνισμός έχει αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 93113.

Σχετικά Αρχεία: Package icon ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 93113.zip