Ηλεκτρονικός  Δημόσιος Ανοικτός  διαγωνισμός σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 165.000,00€ με Φ.Π.Α.  (καθαρό ποσό: 133.064,52 € και Φ.Π.Α.: 31.935,48

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό διαγωνισμού: 104980