ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 312.032,00  € με Φ.Π.Α. 24%

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 179553