ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.000,00 € µε Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 200.000,00€ και Φ.Π.Α.:48.000,00€).

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 171556