Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021. Ο Διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό : 134483