ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 379.363,78 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 176102