Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους –ποιότητας Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 183.520,00€ με Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 148.000,00 € και Φ.Π.Α.: 35.520,00)

Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ : 180695