Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ »
Ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.400,00: € (με ΦΠΑ 24%)