# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 21 Μαρ 2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους. Εκτιμώμενη αξία 72.912,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. A/A στο ΕΣΗΔΗΣ: 188659 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (616.05 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (1.01 MB)
2 28 Δεκ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους –ποιότητας Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 183.520,00€ με Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 148.000,00 € και Φ.Π.Α.: 35.520,00)

Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ : 180695

PDF icon Λήψη ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (206.74 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.03 MB)
3 12 Δεκ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 312.032,00  € με Φ.Π.Α. 24%

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 179553

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf (659.39 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΚΑΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.16 MB)
4 09 Δεκ 2022 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΚΙΛΛΛΟΥΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (405 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (928.33 KB)
5 09 Δεκ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 214.267,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (449.19 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (1)_signed.pdf (1011.52 KB)
6 21 Νοε 2022 ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (237.52 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (768.22 KB)
7 21 Νοε 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ.pdf (212.29 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ.pdf (727.73 KB)
8 31 Οκτ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 379.363,78 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 176102

 

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΜΕ ΑΔΑΜ- signed.pdf (521.72 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.97 MB)
9 24 Οκτ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας: 172,796.37 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193263

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed.pdf (216.78 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΤΥΠΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (768.39 KB)
10 02 Σεπ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.000,00 € µε Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 200.000,00€ και Φ.Π.Α.:48.000,00€).

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 171556

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (289.81 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (976.16 KB)