# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 07 Ιουλ 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ.ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ.ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 574.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (332.76 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (748.35 KB)
32 06 Ιουλ 2021 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ. Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ - ΒΡΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ. Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ - ΒΡΕΣΤΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 661,290.32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (306.65 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (751.75 KB), Package icon Λήψη ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 180737 PDF.zip (3.99 MB)
33 22 Ιουν 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021. Ο Διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό : 134483 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (192.01 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (637.45 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf (125.58 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf (209.66 KB), PDF icon Λήψη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (166.1 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf (201.16 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (216.91 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (169.85 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ.pdf (50.47 KB)
34 31 Μάιος 2021 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –ΚΤΊΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –ΚΤΊΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.pdf (54.94 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΟΑΣΙΑΣ.pdf (171.86 KB)
35 19 Μάιος 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩ

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ 2021.pdf (105.9 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΑ 2021.pdf (408.48 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021.pdf (257.25 KB), PDF icon Λήψη ΕΟΠ2021.pdf (509.3 KB), PDF icon Λήψη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2021.pdf (214.42 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2021.pdf (448.56 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021.pdf (125.42 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021.doc (184 KB)
36 18 Μάιος 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2021.pdf (249.41 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ελαστικών 2021.pdf (284.49 KB), PDF icon Λήψη μελέτη προμήθειας ελαστικών 2021.pdf (1.17 MB)
37 06 Μάιος 2021 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 826.141,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf (253.61 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (660.7 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf (404.71 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (628.75 KB), PDF icon Λήψη ΕΣΥ ΚΑΙ ΓΣΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ.pdf (875.26 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ_removed.pdf (382.9 KB), PDF icon Λήψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.pdf (465.22 KB), PDF icon Λήψη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (494.57 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 20180209-TEYD_v1.0 (1).doc (187.5 KB)
38 06 Μάιος 2021 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 696.708,82€ ΜΕ Φ.Π.Α.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf (251.82 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (662.57 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 20180209-TEYD_v1.0.doc (186 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (337.71 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.pdf (962.53 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf (470.75 KB), PDF icon Λήψη ΣΑΥ_ΦΑΥ.pdf (431.08 KB), PDF icon Λήψη ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (419.09 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf (852.12 KB), PDF icon Λήψη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (589.69 KB), PDF icon Λήψη ΨΘ5ΥΩΨΦ-ΖΣΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (1.98 MB)
39 18 Μαρ 2021 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων»

PDF icon Λήψη Δημοσιοποίηση_Στοιχείων_Σύμβασης.pdf (207.81 KB)
40 30 Δεκ 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρονικός  Δημόσιος Ανοικτός  διαγωνισμός σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 165.000,00€ με Φ.Π.Α.  (καθαρό ποσό: 133.064,52 € και Φ.Π.Α.: 31.935,48

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό διαγωνισμού: 104980

PDF icon Λήψη ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_signed.pdf (290.81 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_signed.pdf (1.1 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_signed.pdf (653.96 KB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ_signed.pdf (2.24 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ.doc (180 KB)