# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 09 Ιουν 2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Νέος γύρος της προμήθειας με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ. Εκτιμώμενης αξίας 2.625.333,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με α/α συστήματος : 83927-2

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.26 MB)
42 05 Ιουν 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων στο κόστος εργατοώρας για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης και από την έκπτωση επί τις εκατό (%) επί της αξίας του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών που θα προσφέρει ο υποψήφιος επί του προϋπολογισμού της μελέτης ή μέρους αυτής για την εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων μετά των απαραίτητων
εργασιών Δήμου », σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 160.997,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( καθαρό ποσό : 129.836,83€ & Φ.Π.Α. 31.160,84 €) cpv: 34913000-0 και 50112000-3.

Ο Διαγωνισμός έχει αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 93113.

Package icon Λήψη ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 93113.zip (2.68 MB)
43 26 Μάιος 2020 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ»

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Δημόσια Έργα με α/α συστήματος : 90211

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ LEADER_signed.pdf (821.61 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.2 MB)
44 25 Μάιος 2020 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Δημόσια Έργα με α/α συστήματος : 90194

 

 

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ LEADER_signed.pdf (819.57 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ LEADER_signed.pdf (1.18 MB)
45 13 Μάιος 2020 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Δημόσια Έργα με α/α συστήματος : 89808

 

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 89808_signed.pdf (631.15 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 89808_signed.pdf (1.17 MB)
46 07 Απρ 2020 Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού έτους 2020

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2020.pdf (182.9 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020.pdf (337.59 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020.doc (646.5 KB)
47 14 Ιαν 2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ. Εκτιμώμενης αξίας 2.625.333,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.26 MB)
48 23 Δεκ 2019 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

PDF icon Λήψη ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.2 MB), PDF icon Λήψη ΩΠΣΠΩΨΦ-701 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (605.77 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (1 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (3.78 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (3.65 MB), PDF icon Λήψη ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (1.26 MB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (553.42 KB), PDF icon Λήψη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (894.14 KB)
49 23 Δεκ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ», με προϋπολογισμό 35.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
 

PDF icon Λήψη diakiriksi.pdf (1 MB), PDF icon Λήψη entipo_prosfpras.pdf (436.49 KB), PDF icon Λήψη meleti.pdf (607.19 KB), PDF icon Λήψη perilipsi.pdf (547.92 KB), PDF icon Λήψη proipologismos.pdf (280.73 KB), Αρχείο Λήψη teyd.docx (58.3 KB)