# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 14 Ιαν 2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ. Εκτιμώμενης αξίας 2.625.333,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.26 MB)
42 23 Δεκ 2019 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

PDF icon Λήψη ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.2 MB), PDF icon Λήψη ΩΠΣΠΩΨΦ-701 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (605.77 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (1 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (3.78 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (3.65 MB), PDF icon Λήψη ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (1.26 MB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (553.42 KB), PDF icon Λήψη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (894.14 KB)
43 23 Δεκ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ», με προϋπολογισμό 35.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
 

PDF icon Λήψη diakiriksi.pdf (1 MB), PDF icon Λήψη entipo_prosfpras.pdf (436.49 KB), PDF icon Λήψη meleti.pdf (607.19 KB), PDF icon Λήψη perilipsi.pdf (547.92 KB), PDF icon Λήψη proipologismos.pdf (280.73 KB), Αρχείο Λήψη teyd.docx (58.3 KB)