# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 29 Δεκ 2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ) Δ.Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δημοτική Οδοποιία (Εσωτερική – Αγροτική) Δ.Ε. Σκιλλούντος

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (465.92 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (209.29 KB), PDF icon Λήψη 6ΧΑΚΩΨΦ-408 ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (1.7 MB), PDF icon Λήψη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (349.11 KB), PDF icon Λήψη ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (450.44 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (361.68 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (229.7 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf (254.51 KB), PDF icon Λήψη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf (455.85 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (187.5 KB)
42 17 Αυγ 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ »
Ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.400,00: € (με ΦΠΑ 24%)

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (280.06 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (149.33 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020.pdf (374.43 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020.pdf (133.38 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020.pdf (130.79 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (186.5 KB)
43 06 Αυγ 2020 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με αριθμό συστήματος τον 91548.

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (597.45 KB), PDF icon Λήψη 6ΝΧ1ΩΨΦ-ΕΟ1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (226.66 KB)
44 06 Αυγ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ»

PDF icon Λήψη ΣΟΧ 1-2020.pdf (439.12 KB)
45 26 Ιουν 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων ειδών σίτισης και παροχής σε είδος έτους 2020

PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020.pdf (1.27 MB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (755.6 KB)
46 25 Ιουν 2020 Διακήρυξη δημοπρασίας καντινών και ξαπλωστρών

Διακήρυξη δημοπρασίας καντινών και ξαπλωστρών με διάρκεια μίσθωσης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2022. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Κρέστενα.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ.pdf (53.58 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ.pdf (53.34 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ.pdf (245.48 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ.pdf (244.57 KB)
47 11 Ιουν 2020 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΠΚ.

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 90211

PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ_signed.pdf (416.98 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.pdf (503.47 KB)
48 11 Ιουν 2020 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΠΚ.

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 90194

PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (406.03 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.pdf (503.47 KB)
49 11 Ιουν 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ" Ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.347,44 € (με ΦΠΑ 24%) PDF icon Λήψη Mελέτη προμήθειας ελαστικών 2020 συνοπτικός_signed.pdf (1.23 MB), PDF icon Λήψη Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών_signed.pdf (762.99 KB)
50 09 Ιουν 2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Νέος γύρος της προμήθειας με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ. Εκτιμώμενης αξίας 2.625.333,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με α/α συστήματος : 83927-2

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.26 MB)