# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
11 20 Απρ 2023 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 480.138,61€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 199136

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ signed.pdf (240.72 KB), PDF icon Λήψη ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΜΕ ΑΔΑΜ signed.pdf (718.61 KB)
12 20 Απρ 2023 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΡΊΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΈΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός 62.300,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 191450

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 2023.pdf (257.78 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 2023.pdf (1.14 MB)
13 21 Μαρ 2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους. Εκτιμώμενη αξία 72.912,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. A/A στο ΕΣΗΔΗΣ: 188659 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (616.05 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (1.01 MB)
14 28 Δεκ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους –ποιότητας Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 183.520,00€ με Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 148.000,00 € και Φ.Π.Α.: 35.520,00)

Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ : 180695

PDF icon Λήψη ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (206.74 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.03 MB)
15 12 Δεκ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 312.032,00  € με Φ.Π.Α. 24%

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 179553

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf (659.39 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΚΑΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.16 MB)
16 09 Δεκ 2022 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΚΙΛΛΛΟΥΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (405 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (928.33 KB)
17 09 Δεκ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 214.267,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (449.19 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (1)_signed.pdf (1011.52 KB)
18 21 Νοε 2022 ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (237.52 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (768.22 KB)
19 21 Νοε 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ.pdf (212.29 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ.pdf (727.73 KB)
20 31 Οκτ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 379.363,78 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 176102

 

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΜΕ ΑΔΑΜ- signed.pdf (521.72 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.97 MB)