# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 21 Νοε 2022 ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (237.52 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ( Α΄ΟΡΟΦΟΣ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ.pdf (768.22 KB)
22 21 Νοε 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ.pdf (212.29 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. Ε. ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ.pdf (727.73 KB)
23 31 Οκτ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 379.363,78 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 176102

 

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΜΕ ΑΔΑΜ- signed.pdf (521.72 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (1.97 MB)
24 24 Οκτ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας: 172,796.37 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193263

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed.pdf (216.78 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΤΥΠΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (768.39 KB)
25 02 Σεπ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.000,00 € µε Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 200.000,00€ και Φ.Π.Α.:48.000,00€).

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 171556

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (289.81 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (976.16 KB)
26 03 Ιουν 2022 Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης ,πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Αρ. Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 162606,1

PDF icon Λήψη 6Ν66ΩΨΦ-ΟΟ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (192.72 KB)
27 27 Απρ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ Εκτιμώμενης αξίας 112.903,23 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Αρθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:188563

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (209.94 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (812.44 KB)
28 30 Δεκ 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ την 31/12/2021 και με αριθμό: 151570. Εκεί θα βρείτε όλα τα τεύχη της διακήρυξης. 

 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1.15 MB)
29 22 Οκτ 2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Εκτιμώμενης αξίας: 201.277,05€ ( πλέον Φ.Π.Α. 24% ) Ο Διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό : 141743 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (259.08 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1010.86 KB)
30 15 Ιουλ 2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Εκτιμώμενης αξίας: 532.258,06 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (328.3 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (842.18 KB), Package icon Λήψη ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 181889.zip (14.71 MB)