# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 24 Οκτ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας: 172,796.37 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193263

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed.pdf (216.78 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΤΥΠΟ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf (768.39 KB)
22 02 Σεπ 2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 248.000,00 € µε Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 200.000,00€ και Φ.Π.Α.:48.000,00€).

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 171556

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (289.81 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (976.16 KB)
23 03 Ιουν 2022 Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης ,πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Αρ. Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 162606,1

PDF icon Λήψη 6Ν66ΩΨΦ-ΟΟ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (192.72 KB)
24 27 Απρ 2022 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ Εκτιμώμενης αξίας 112.903,23 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Αρθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:188563

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (209.94 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (812.44 KB)
25 30 Δεκ 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ την 31/12/2021 και με αριθμό: 151570. Εκεί θα βρείτε όλα τα τεύχη της διακήρυξης. 

 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1.15 MB)
26 22 Οκτ 2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Εκτιμώμενης αξίας: 201.277,05€ ( πλέον Φ.Π.Α. 24% ) Ο Διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό : 141743 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (259.08 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1010.86 KB)
27 15 Ιουλ 2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Εκτιμώμενης αξίας: 532.258,06 € ( πλέον Φ.Π.Α. 24% )

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (328.3 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (842.18 KB), Package icon Λήψη ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 181889.zip (14.71 MB)
28 07 Ιουλ 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ.ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ.ΒΡΕΣΤΟΥ, ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 574.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (332.76 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (748.35 KB)
29 06 Ιουλ 2021 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ. Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ - ΒΡΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ. Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ - ΒΡΕΣΤΟΥ
Εκτιμώμενης αξίας 661,290.32 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (306.65 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf (751.75 KB), Package icon Λήψη ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 180737 PDF.zip (3.99 MB)
30 22 Ιουν 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021. Ο Διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό : 134483 PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (192.01 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (637.45 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf (125.58 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf (209.66 KB), PDF icon Λήψη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf (166.1 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf (201.16 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (216.91 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (169.85 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ.pdf (50.47 KB)