Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Χορήγηση κανονικών αδειών Υπαλλήλων Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2020.pdf
Χορήγηση κανονικών αδειών Υπαλλήλων Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου, Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2020.pdf
Αναγνώριση προϋπηρεσίας και επανακατάταξη Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στα Μ.Κ. του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2020.pdf
Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Νοέμβριο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2020.pdf
Τοποθέτηση Δημοτικών Υπαλλήλων σε Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2020.pdf
Έγκριση χορήγησης αναρρωτικών αδειών, μετά από γνωμοδότηση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε Δημοτικούς Υπαλλήλους PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2020.pdf
Παροχή σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. σε ανώτερη Κατηγορία με εμπειρία PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2020.pdf