Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών πρόσληψης ωφελούμενων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2020.pdf
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδίτσαινας -Κρεστένων, κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2020 PDF icon 53_2020.pdf
Ανάκληση κανονικής άδειας Δημοτικού Υπαλλήλου PDF icon 52_2020.pdf
Χορήγηση άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου, κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2020 PDF icon 51_2020.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από την εξάπλωση του ιού Κορωνοϊού COVID-19 PDF icon 50_2020.pdf
Επανακατάταξη υπαλλήλου λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2020.pdf
Μετακίνηση Δημοτικής Υπαλλήλου στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2020.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης για τη μετάταξη Δημοτικού Υπαλλήλου σε Κλάδο ανώτερης Κατηγορίας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2020.pdf
Επικαιροποίηση Απόφασης ορισμού υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για τη συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ... PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2020.pdf
Τοποθέτηση μεταταχθέντος Υπαλλήλου σε Τμήματα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και καθορισμός αντικειμένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2020.pdf