Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Αύγουστο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2020.pdf
Αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2020.pdf
Αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας απολυόμενου Δημοτικού Υπαλλήλου, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2020.pdf
Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών πρόσληψης των υποψηφίων για την προκήρυξη κάλυψης θέσεων Σχολικών Καθαριστριών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2020.pdf
Λύση υπαλληλικής σχέσης μονίμου Υπαλλήλου λόγω σωματικής ανικανότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2020.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2020.pdf
Χορήγηση άδειας σε Υπαλλήλους του Δήμου, κατά το μήνα Ιούλιο έτους 2020 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενων Δημοτικών Υπαλλήλων, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2020.pdf
Αποζημίωση Κανονικής Άδειας απολυόμενης Δημοτικής Υπαλλήλου, με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2020.pdf